ชื่นชอบ

ภาษาอังกฤษ


v be satisfied
ความหมายเหมือนกับ: ติดอกติดใจ , จับใจ , ชื่นชม , ประทับใจ , ตรึงใจ , ติดใจ , พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , impress , like , love , be fond of
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก