ชื่นชม

ภาษาอังกฤษ


v admire
คำอธิบาย: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: สรรเสริญ , ยกย่อง , นิยมชมชอบ , ศรัทธา , ชมชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: praise , commend , eulogize , appreciate , laud
ตัวอย่างประโยค: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน

คำที่มี "ชื่นชม" ในคำ


ชื่นชมยินดี v be pleased with
ความหมายเหมือนกับ: ปิติยินดี , ปลาบปลื้ม , พึงใจ
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก

ชื่นชมโสมนัส v be happy
ความหมายเหมือนกับ: ความสุขใจ , ความเบิกบาน
คำตรงข้าม: โทมนัส

น่าชื่นชม adj praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง

น่าชื่นชม v be praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของท่านผู้นำน่าชื่นชมมาก

ความชื่นชมยินดี n delight
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นชม , ความยินดี , ความปิติยินดี
คำตรงข้าม: ความเกลียดชัง , ความชัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องแสดงความชื่นชมยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของหัวหน้า

ความชื่นชม n appreciation
คำอธิบาย: ความปีติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นชอบ , ความชื่นชมยินดี
คำตรงข้าม: ความรังเกียจ

คำชื่นชม n praise
ความหมายเหมือนกับ: คำยกย่อง , คำเยินยอ , คำยกยอ
คำตรงข้าม: คำด่า , คำว่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top