ชี้แนะ

ภาษาอังกฤษ


v suggest
ความหมายเหมือนกับ: นำทาง , ชี้นำ , แนะนำ , แนะแนว , แนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: instruct , give directions , advise , direct , counsel
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด

คำที่มี "ชี้แนะ" ในคำ


ผู้ชี้แนะ n adviser
คำอธิบาย: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แนะนำ , ผู้ชี้นำ
ตัวอย่างประโยค: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม

คนชี้แนะ n guide
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ชี้แนะ

การชี้แนะ n suggestion
ความหมายเหมือนกับ: การแนะ , การแนะนำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top