ชี้ทาง

ภาษาอังกฤษ


v direct the way
ความหมายเหมือนกับ: บอกทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: show someone the way , guide
ตัวอย่างประโยค: พระเป็นผู้ชี้ทางให้สัตว์โลกพ้นทุกข์

คำที่มี "ชี้ทาง" ในคำ


การชี้ทาง n direction
ความหมายเหมือนกับ: การแนะแนวทาง , การนำทาง
ตัวอย่างประโยค: ควรมีการชี้ทางและแนะแนวปฏิบัติให้เยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top