ชั้นหนึ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj first class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นสูงสุด , ชั้นยอด , ชั้นเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: first grade , top-flight , top-notch
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจส่วนมากจะโดยสารเครื่องบินด้วยห้องโดยสารชั้นหนึ่งเสมอ
adj prime
ความหมายเหมือนกับ: ดีที่สุด , ดีเยี่ยม , ดียอด , ดีเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: first-rate , best
ตัวอย่างประโยค: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top