ชั้นต่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj low (class)
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นล่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: inferior
คำตรงข้าม: ชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก

คำที่มี "ชั้นต่ำ" ในคำ


ชั้นต่ำสุด n downstairs
ความหมายเหมือนกับ: พื้นล่าง , ข้างใต้ , ข้างล่าง
คำตรงข้าม: ชั้นบน

พืชชั้นต่ำ n unicellular plant
คำอธิบาย: พืชที่มีเซลล์เดียวและเซลล์นั้นทำหน้าที่เลี้ยงตัวเองได้
ความหมายเหมือนกับ: พืชเซลล์เดียว
ตัวอย่างประโยค: ราเป็นพืชชั้นต่ำที่ทำให้ไม้ผุหรือเสีย

ชนชั้นต่ำ n low class
หน่วยนับ: ชนชั้น
คำตรงข้าม: ชนชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ในประเทศอินเดีย ชนชั้นต่ำจะเป็นที่รังเกียจของชนชั้นอื่นมาก

คนชั้นต่ำ n churl
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชนชั้นต่ำ
คำตรงข้าม: คนชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย

สัตว์ชั้นต่ำ n beast
คำตรงข้าม: สัตว์ประเสริฐ , สัตว์ชั้นสูงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top