ชั้นดี

ภาษาอังกฤษ


adj first-class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นยอด , คุณภาพดี , ชั้นหนึ่ง , เกรดเอ
คำที่เกี่ยวข้อง: first-rate , top grade , super , foremost , high-class
ตัวอย่างประโยค: รถเบนซ์เป็นรถชั้นดีจากเมืองนอกที่ส่งมาขายยังเมืองไทย