ชั่วประเดี๋ยว

ภาษาอังกฤษ


adv for a moment
คำอธิบาย: ช่วงเวลาสั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วครู่ , ชั่วคราว , ชั่วขณะ , ครู่เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: for a time , for a while , temporarily