ชัดแจ้ง

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
คำอธิบาย: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , กระจ่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: obviously , distinctly , lucidly , explicitly , plainly
ตัวอย่างประโยค: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก