ชัด

ภาษาอังกฤษ


v be clear
คำที่เกี่ยวข้อง: be sharp , be distinct , be obvious
คำตรงข้าม: พร่า , มัว
ตัวอย่างประโยค: รูปถ่ายชัดมาก
adj clear
คำที่เกี่ยวข้อง: sharp , distinct , obvious
ตัวอย่างประโยค: รูปถ่ายชัดมาก
adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: ชัดเจน , แจ่มแจ้ง , ประจักษ์ , แจ่มแจ้ง , ชัดแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: obviously , explicitly , distinctly
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่จริงใจ