ชะงัก

ภาษาอังกฤษ


v stop short
คำอธิบาย: หยุดกลางคัน
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , สะดุด
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , cease , get stuck , pause , bog down , halt
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจยังต้องชะงักเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อหน้าต่อตา

คำที่มี "ชะงัก" ในคำ


ชะงักงัน v stun
ความหมายเหมือนกับ: หยุดชะงัก , จังงัง , ตะลึง , เงียบงัน
คำตรงข้าม: ดำเนินต่อไป

ชะงักงัน v draw back
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก

ชะงักงัน v surprise
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน

ชะงักงัน v be dumbfound
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน

การชะงัก n standstill
คำอธิบาย: การหยุดลงกลางคันทันที
ความหมายเหมือนกับ: การหยุด , การชะงักงัน , การหยุดชะงัก
ตัวอย่างประโยค: เกิดการชะงักในการผลิตสินค้าเนื่องจากคนงานประท้วง

หยุดชะงัก v stop
ความหมายเหมือนกับ: ขยัก , ระงับ , หักห้าม

หยุดชะงัก v stun
ความหมายเหมือนกับ: จังงัง , ตะลึง , เงียบงัน , ชะงักงัน
คำตรงข้าม: ดำเนินต่อไป

หยุดชะงัก v calm down
ความหมายเหมือนกับ: ซบเซา

การชะงักงัน n standstill
ความหมายเหมือนกับ: การหยุด , การหยุดชะงัก

การหยุดชะงัก n standstill
ความหมายเหมือนกับ: การหยุด , การชะงักงันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top