ชอบ

ภาษาอังกฤษ


aux probably
คำอธิบาย: มักจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: likely
ตัวอย่างประโยค: ฝนชอบตกตอนเช้า
v like
คำอธิบาย: พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ถูกใจ , ชื่นชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , fond of , prefer , love
คำตรงข้าม: เกลียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ขายบ้านจัดสรรหวังให้คนที่มาดูบ้านชอบบรรยากาศภายในหมู่บ้าน
v be righteous
คำอธิบาย: ถูกต้องตามหลักการทีใช้ยึดถือในการพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ถูก
คำที่เกี่ยวข้อง: be proper , be rightful
คำตรงข้าม: ผิด
ตัวอย่างประโยค: มติค.ร.ม.ที่ออกมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล

คำที่มี "ชอบ" ในคำ


ชอบใจ v content
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , ยินดี , พอใจ
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ชอบใจเมื่อได้รับขนมและลูกกวาดจากคุณครู

ชอบมาพากล adj strange
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายคนท่าทางไม่ชอบมาพากล

ชอบแล้ว v be righteous

ชอบพอ v love
คำอธิบาย: ถูกอัธยาศัยกัน, รักใคร่กัน, พอใจกัน
คำตรงข้าม: เกลียด
ตัวอย่างประโยค: เด็กสองคนนี้ชอบพอกันมาหลายสิบปีแล้ว

ชอบกล adj strange
คำอธิบาย: แปลก
ความหมายเหมือนกับ: แปลก
คำตรงข้าม: ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก

ชอบด้วยกฎหมาย adj legal
คำอธิบาย: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
คำตรงข้าม: ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน

ชอบธรรม v be righteous
คำอธิบาย: ถูกตามหลักธรรม ถูกตามมุมมองทางกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ยุติธรรม
คำตรงข้าม: อยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาทุกคนมีความชอบธรรมในการตัดสินคดี

ชอบมาก v be crazy about
ความหมายเหมือนกับ: คลั่งไคล้

ชอบอกชอบใจ v be fascinated
ความหมายเหมือนกับ: ติดใจ , พอใจ

ชอบกัน v like
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , ถูกกัน
คำตรงข้าม: หมองใจกัน , บาดหมาง , ผิดใจ

ประพฤติชอบ v behave well
คำอธิบาย: ปฏิบัติแต่ความดี
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติดี
คำตรงข้าม: ประพฤติมิชอบ
ตัวอย่างประโยค: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ประพฤติมิชอบ v misbehave
คำอธิบาย: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
คำตรงข้าม: ประพฤติชอบ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง

มิชอบ adv dishonestly
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ดี , ไม่ถูกต้อง
คำตรงข้าม: ชอบ
ตัวอย่างประโยค: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ

ความชื่นชอบ n zeal for something
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นชม , ความชอบ
คำตรงข้าม: ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน

รับผิดชอบ v be responsible
คำอธิบาย: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร

เห็นชอบ v approve of
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดีเห็นชอบ , เห็นด้วย , เห็นดีเห็นงาม
ตัวอย่างประโยค: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

เป็นที่ชอบใจ v please
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง

ตามใจชอบ adv as you like it
คำอธิบาย: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา
ตัวอย่างประโยค: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น

ไม่รับผิดชอบ v be irresponsible
คำอธิบาย: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ปัดความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา

ผู้รับผิดชอบ n responsible man
คำอธิบาย: ผู้ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

โดยชอบด้วยกฎหมาย adv legally
ความหมายเหมือนกับ: โดยถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย

โดยชอบธรรม adv rightfully
ความหมายเหมือนกับ: ตามเหตุผล
ตัวอย่างประโยค: พนักงานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเรียกร้องการชดใช้จากบริษัท

โดยมิชอบ adv improperly
ความหมายเหมือนกับ: โดยไม่ถูกต้อง
คำตรงข้าม: โดยชอบ
ตัวอย่างประโยค: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ

นิยมชมชอบ v admire
คำอธิบาย: ยอมรับนับถือด้วยความชื่นชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชอบ , ชื่นชม , ชื่นชมยินดี
คำตรงข้าม: เกลียด , ไม่ชอบ
ตัวอย่างประโยค: เด็กผู้หญิงมักนิยมชมชอบนักร้องที่หน้าตามากกว่าความสามารถ

รักใคร่ชอบพอ v love
ความหมายเหมือนกับ: รัก , ชอบพอ
ตัวอย่างประโยค: หญิงไม่มีสิทธิที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพาราสีกับชายคนใดก่อน

ไม่ชอบมาพากล adj suspicious
คำอธิบาย: ผิดปกติ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าไว้วางใจ , ไม่เข้าที
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย

ชื่นชอบ v be satisfied
ความหมายเหมือนกับ: ติดอกติดใจ , จับใจ , ชื่นชม , ประทับใจ , ตรึงใจ , ติดใจ , พอใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก

ความชอบ n liking
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป

ความนิยมชมชอบ n popularity
ความหมายเหมือนกับ: ความนิยม , ความชื่นชม , ความชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน

ความไม่ชอบมาพากล n suspiciousness
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม

ความรับผิดชอบ n responsibility
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ชมชอบ v like
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชอบ , ชอบ

ชมชอบ v applaud
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชม , ยกย่อง

เห็นดีเห็นชอบ v approve of
คำอธิบาย: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นดี , เห็นดีเห็นงาม , เห็นชอบ
ตัวอย่างประโยค: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล

เป็นที่ชื่นชอบ v be pleasing
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ชอบใจ , เป็นที่พึงพอใจ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องแต่งอิงประวัติศาสตร์ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นที่ชื่นชอบของนักหนังสือพิมพ์และแฟนละครลิเกภาพยนตร์มานานแล้ว

ความชอบพอ n fondness
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความรักใคร่
คำตรงข้าม: ความเกลียด , ความรังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน

ความชอบ n goodness
ความหมายเหมือนกับ: ความดี , คุณงามความดี , ความดีความชอบ
คำตรงข้าม: ความชั่ว , ความเลวร้าย
ตัวอย่างประโยค: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ

ความชอบธรรม n righteousness
ความหมายเหมือนกับ: ความยุติธรรม
คำตรงข้าม: ความอยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

เป็นที่ชื่นชอบ v be pleasing
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ชอบใจ , เป็นที่พึงพอใจ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องแต่งอิงประวัติศาสตร์ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นที่ชื่นชอบของนักหนังสือพิมพ์และแฟนละครลิเกภาพยนตร์มานานแล้ว

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย adv unlawfully
ตัวอย่างประโยค: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

อำนาจอันชอบธรรม n authority

ความชอบใจ n contentment
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความสมใจ , ความสมหวัง , ความสมปรารถนา
คำตรงข้าม: ความเกลียด

ความชอบด้วยเหตุผล n justice
ความหมายเหมือนกับ: ความเที่ยงธรรม , ความชอบธรรม , ความถูกต้อง
คำตรงข้าม: ความอยุติธรรม

ความเห็นชอบ n resolution
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็น

ความชอบใจ n congratulations
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นดี

ปัดความรับผิดชอบ v be irresponsible

ความดีความชอบ n goodness
ความหมายเหมือนกับ: คุณความดี , คุณงามความดี , ความดีงาม
คำตรงข้าม: ความชั่ว

ไม่ชอบหน้า v dislike
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ

สมาธิชอบ n right concentration

ปฏิบัติชอบ v make good thing
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติดี , ประพฤติดี , ประพฤติชอบ
คำตรงข้าม: ทำชั่ว , ทำเลว

น่าชื่นชอบ adj praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง

น่าชื่นชอบ v be praiseworthy
ความหมายเหมือนกับ: น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ , น่ายกย่อง

น่าชอบใจ v gladden
ความหมายเหมือนกับ: น่าดีใจ , น่าปลื้ม
คำตรงข้าม: ระทมทุกข์ , เศร้าโศก , หดหู่

น่าชื่นชอบ adj lovely
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , น่าชัง , น่ารังเกียจ

น่าชื่นชอบ v be lovely
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมาคม , น่าคบหา , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำตรงข้าม: น่ารังเกียจ

ความชอบใจ n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: รดี , ความยินดี

ความชอบใจ n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: รติ , ความยินดี

ความชอบใจ n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: รุจี

การเห็นชอบ n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การยินยอม , การตกลง , การเห็นด้วย

การประพฤติชอบ n doing good
ความหมายเหมือนกับ: การปฏิบัติชอบ
คำตรงข้าม: การทำชั่ว

การปฏิบัติชอบ n doing good
ความหมายเหมือนกับ: การประพฤติชอบ
คำตรงข้าม: การทำชั่ว

ความชอบใจ n contentment
ความหมายเหมือนกับ: ความพึงพอใจ

ความชอบใจ n satisfaction
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความพึงพอใจ

ความดีความชอบ n goodness
ความหมายเหมือนกับ: ความดี , คุณงามความดี
คำตรงข้าม: ความชั่ว , ความเลวร้าย

ไม่ชอบใจ v be pungent
ความหมายเหมือนกับ: ไม่สบอารมณ์
คำตรงข้าม: พอใจ

ใจชอบ v be extremely fond of something
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top