ชอบ

ภาษาอังกฤษ


aux probably
คำอธิบาย: มักจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: likely
ตัวอย่างประโยค: ฝนชอบตกตอนเช้า
v like
คำอธิบาย: พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ถูกใจ , ชื่นชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , fond of , prefer , love
คำตรงข้าม: เกลียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ขายบ้านจัดสรรหวังให้คนที่มาดูบ้านชอบบรรยากาศภายในหมู่บ้าน
v be righteous
คำอธิบาย: ถูกต้องตามหลักการทีใช้ยึดถือในการพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ถูก
คำที่เกี่ยวข้อง: be proper , be rightful
คำตรงข้าม: ผิด
ตัวอย่างประโยค: มติค.ร.ม.ที่ออกมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล