ชมเชย

ภาษาอังกฤษ


v praise
คำอธิบาย: ยกย่อง, สรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: สรรเสริญ , ยกย่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: laud , compliment , eulogize , extol , admire , applaud
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ