ฉ้อฉล

ภาษาอังกฤษ


adj deceptive
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อโกง , ฉ้อ , ยักยอก , หลอก , หลอกลวง , ต้มตุ๋น , ทุจริต , คดโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: fraudulent , dishonest
คำตรงข้าม: ซื่อตรง , ซื่อสัตย์ , สุจริต
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
v defraud
คำอธิบาย: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อโกง , ฉ้อ , ยักยอก , หลอก , หลอกลวง , ต้มตุ๋น , ทุจริต , คดโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: embezzle , bilk , fleece , gyp , rook , cheat , swindle , rip off
คำตรงข้าม: ซื่อตรง , ซื่อสัตย์ , สุจริต
ตัวอย่างประโยค: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร

คำที่มี "ฉ้อฉล" ในคำ


กลฉ้อฉล n trick
คำอธิบาย: กลลวง, กลโกง
ตัวอย่างประโยค: ในการแข่งขันกันทางด้านการค้ามีกลฉ้อฉลกันหลายวิธี

การฉ้อฉล n cheat
ความหมายเหมือนกับ: การโกง
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าตรวจพบการฉ้อฉลในแผนกของเราค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top