ฉิบหาย

ภาษาอังกฤษ


adv awfully
ความหมายเหมือนกับ: มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely
ตัวอย่างประโยค: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก
v ruin
ความหมายเหมือนกับ: หายนะ , เสียหาย , สูญเสีย , ป่นปี้
คำที่เกี่ยวข้อง: destroy , damage , go to the dogs
คำตรงข้าม: รุ่งเรือง , เจริญ
ตัวอย่างประโยค: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน