ฉายแสง

ภาษาอังกฤษ


v treat by radiation
ความหมายเหมือนกับ: รังสีรักษา
v give out light
ความหมายเหมือนกับ: กระจายแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: emit light , radiate
v shine
ความหมายเหมือนกับ: เปล่งแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: glow , glitter , glisten , radiate , beam , flash , twinkle , sparkle , glare
v radiate
ความหมายเหมือนกับ: ขับแสง , แผ่รัศมี , เปล่งรัศมี , ส่งประกาย , ส่องแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: shine , glisten , glister , flash , gleam , sparkle , twinkle
คำตรงข้าม: หมอง
v shine
ความหมายเหมือนกับ: ส่องแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: radiate , shine , emit , glare , glitter , twinkle , sparkle
v shine
ความหมายเหมือนกับ: ส่อง , เปล่งแสง , ส่งแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: illuminate , light up , throw the light upon
v shine
ความหมายเหมือนกับ: ส่องแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: emit , radiate , illuminate , light up
v shine
ความหมายเหมือนกับ: ส่องไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: radiate , illuminate , light up