ฉัน

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ข้าพเจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: me
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ข้า , เรา
คำที่เกี่ยวข้อง: me
คำตรงข้าม: มึง
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ผม , ดิฉัน
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ผม , ข้า , กระผม , ดิฉัน , ข้าพระพุทธเจ้า
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ข้าพเจ้า , กระผม , ดิฉัน , เรา , ผม , กู
คำที่เกี่ยวข้อง: me
คำตรงข้าม: เอ็ง , เจ้า , เธอ , ท่าน , มึง
pron I
ความหมายเหมือนกับ: กระผม , ข้าพเจ้า
v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน , รับทาน , แดก , เสวย
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ผม , ข้าพเจ้า , เกล้ากระผม , เกล้าผม
คำที่เกี่ยวข้อง: me
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ดีฉัน , อิฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง: me
คำตรงข้าม: คุณ
pron I
ความหมายเหมือนกับ: เรา , ดิฉัน , อิฉัน , อีฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง: me , personal pronoun (used by woman)
คำตรงข้าม: คุณ , ท่าน

คำที่มี "ฉัน" ในคำ


ฉันนั้น adv likewise
ความหมายเหมือนกับ: ดังนั้น , อย่างนั้น , เช่นนั้น
ตัวอย่างประโยค: ศิลปะพื้นเมืองถูกแทรกแซงด้วยศิลปะภาคกลางฉันใด ภาษาไทยพื้นเมืองก็ฉันนั้น

ฉันมิตร adv as friends
คำอธิบาย: มีความเป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค: สัมพันธภาพระหว่างสยามและญี่ปุ่นดำเนินไปอย่างฉันมิตร เรามีการค้าขายกันอย่างราบรื่น

ฉันท์ n verse
ความหมายเหมือนกับ: โคลง , กาพย์ , กลอน

ฉันใด ques why
ความหมายเหมือนกับ: ทำไม

เป็นเอกฉันท์ adv by common consent
คำอธิบาย: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเป็นเอกฉันท์ , ซึ่งเป็นเอกฉันท์
ตัวอย่างประโยค: ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทั้งคณะคือ มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์

ใบมอบฉันทะ n power of attorney
คำอธิบาย: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
ตัวอย่างประโยค: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน

มอบฉันทะ v authorize
คำอธิบาย: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
คำตรงข้าม: รับมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน

ความสมานฉันท์ n agreement
คำอธิบาย: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , ความพร้อมเพรียง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ

อิฉัน pron I
คำอธิบาย: คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นคำสุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ดิฉัน , อีฉัน
ตัวอย่างประโยค: อิฉันอยากจะไปกับคุณด้วย

เอกฉันท์ adj unanimous
คำอธิบาย: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการค่าจ้างกลางมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น

เอกฉันท์ adv unanimously
คำอธิบาย: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวถามถึงเหตุผล และข้อกังขาที่ว่า ทำไมทางยกระดับ 3,000 กว่าล้านบาทจึงผ่านสภากทม.ไปอย่างเอกฉันท์

หม่อมฉัน pron I
คำอธิบาย: สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับแทนชื่อผู้พูด สำหรับเจ้านายที่มีศักดิ์เสมอกัน
ตัวอย่างประโยค: พระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงไว้ตอนหนึ่งว่า “ครั้งหนึ่งหม่อมฉันขึ้นไปเมืองพิษณุโลกไปถามหาของโบราณในเมืองนั้น”

เดียดฉันท์ v dislike
ความหมายเหมือนกับ: ไม่พอใจ , รังเกียจ , ลำเอียง , เกลียด , ขยะแขยง
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
ตัวอย่างประโยค: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์

กามฉันท์ n sensual excitement
คำอธิบาย: ความพอใจในกามคุณทั้ง 5

การขบฉัน n chew
คำอธิบาย: การเคี้ยวกิน ซึ่งใช้แก่นักบวช

ขบฉัน v chew
คำอธิบาย: เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช)
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อยังคงมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบหลังขบฉันแต่ละมื้อ

ขบฉัน n priest´s mastication
คำอธิบาย: เรียกอาหารการกินของนักบวชว่า ของขบฉัน
ความหมายเหมือนกับ: ของขบฉัน

ดิฉัน pron I
คำอธิบาย: คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นคำสุภาพ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1
ความหมายเหมือนกับ: ฉัน , ดีฉัน , อิฉัน
คำตรงข้าม: คุณ
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันขอกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ดีฉัน pron I
คำอธิบาย: คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: เรา , ฉัน , ดิฉัน , อิฉัน , อีฉัน
คำตรงข้าม: คุณ , ท่าน
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ดีฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ดีฉันก็มีเลือดนักสู้

หนังสือมอบฉันทะ n proxy
คำอธิบาย: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือมอบอำนาจ , ใบมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

เฉิดฉัน v be bright
ความหมายเหมือนกับ: เฉิดฉาย , งาม , เพริศพริ้ง , เฉิดฉิน
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เธอเฉิดฉันเป็นพิเศษ เพราะจะไปงานราตรี

หนังสือมอบฉันทะ n proxy
คำอธิบาย: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือมอบอำนาจ , ใบมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

อย่างเป็นเอกฉันท์ adv by common consent
ความหมายเหมือนกับ: ซึ่งเป็นเอกฉันท์

ซึ่งเป็นเอกฉันท์ adv by common consent
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเป็นเอกฉันท์

ผู้มอบฉันทะ n proxy

มาลินีฉันท์ n kind of prose

มาลินีฉันท์ n kind of prose

อีฉัน pron I
ความหมายเหมือนกับ: ดิฉัน

สาลินีฉันท์ n a kind of verse

การมอบฉันทะ n assignation
ความหมายเหมือนกับ: การมอบ , การมอบอำนาจ

ของขบฉัน n priest´s mastication

อีฉัน pron I
ความหมายเหมือนกับ: เรา , ฉัน , ดิฉัน , อิฉัน
คำตรงข้าม: คุณ , ท่านค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top