จ้างแรงงาน

ภาษาอังกฤษ


v hire the services of someone
ความหมายเหมือนกับ: ว่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราไม่จ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ากลุ่มนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเสียหายทันที