จ้างงาน

ภาษาอังกฤษ


v employ
คำอธิบาย: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ความหมายเหมือนกับ: ว่าจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: hire , contract , procure
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน