จ้องดู

ภาษาอังกฤษ


v stare
ความหมายเหมือนกับ: จ้อง , เพ่งดู , มองดู
คำที่เกี่ยวข้อง: gaze , look at
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ พากันจ้องดูละครสัตว์ด้วยความตื่นเต้น