จ้อง

ภาษาอังกฤษ


v stare
คำอธิบาย: เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: จ้องมอง , เพ่งมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: gaze , look at
คำตรงข้าม: หลบสายตา
ตัวอย่างประโยค: สายตาของท่านจ้องตรงไปทางเจ้าเสือตัวนั้น