จ่าหน้าซอง

ภาษาอังกฤษ


v address
คำอธิบาย: บอกหรือเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับบนซอง
ความหมายเหมือนกับ: จ่าหน้าจดหมาย
ตัวอย่างประโยค: เขาจ่าหน้าซองทั้ง 50 ซองเรียบร้อยแล้วและกำลังจะติดแสตมป์เป็นขั้นตอนต่อไป