จ่า

ภาษาอังกฤษ


n sergeant
คำอธิบาย: ยศทหารและตำรวจชั้นประทวน
หน่วยนับ: นาย, คน
ความหมายเหมือนกับ: นายสิบ
คำที่เกี่ยวข้อง: sergeant major
ตัวอย่างประโยค: อัยการจังหวัดจันทบุรีได้ลงความเห็นสั่งฟ้องจ่ามี
v address
ความหมายเหมือนกับ: บอก , เขียนบอก
คำที่เกี่ยวข้อง: write
ตัวอย่างประโยค: ครูจ่าหน้าซองจดหมายถึงผู้ปกครองของสมจิตร
n head
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า , หัวโจก
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , chieftain , leader
คำตรงข้าม: ลูกน้อง