จูงจมูก

ภาษาอังกฤษ


v lead someone by the nose
คำอธิบาย: ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน
ความหมายเหมือนกับ: ชักนำ , หว่านล้อม
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ใช่คนที่ใครจะมาจูงจมูกเขาง่ายๆ