จุ๊บ

ภาษาอังกฤษ


v smack
ความหมายเหมือนกับ: จูบ
คำที่เกี่ยวข้อง: kiss
ตัวอย่างประโยค: กรกมลอิงเข้ามาหาเขาแล้วจุ๊บเขาเบาๆ ข้างแก้ม
n tube
คำอธิบาย: หลอดสำหรับรับของไหลเช่นลมหรือไอน้ำเป็นต้นให้ผ่านเข้าไป
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: container