จุใจ

ภาษาอังกฤษ


v be satisfied
คำอธิบาย: มากจนเป็นที่พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be thrilled
ตัวอย่างประโยค: แม้จะจับปูตัวเขื่องๆ ได้เกือบสิบตัวแต่เขาก็ยังไม่จุใจ