จุลอินทรีย์

ภาษาอังกฤษ


n microbe
คำอธิบาย: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนมากมีเซลล์เดียว
ความหมายเหมือนกับ: จุลชีวัน , จุลชีพ , จุลินทรีย์
คำที่เกี่ยวข้อง: microorganism
ตัวอย่างประโยค: การผลิตยามีวิธีการต่างๆ กัน วิธีการหนึ่งก็คือเลือกจุลอินทรีย์มาใช้ในการผลิตยา