จุลสาร

ภาษาอังกฤษ


n pamphlet
คำอธิบาย: สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน
หน่วยนับ: ฉบับ, เล่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: small document , booklet , brochure , leaflet
ตัวอย่างประโยค: เขาได้จัดพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นจุลสารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน