จุลภาค

ภาษาอังกฤษ


n comma
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ,
ความหมายเหมือนกับ: จุดลูกน้ำ
n comma
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ,
ความหมายเหมือนกับ: จุดลูกน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: the mark ( , )