จุลทรรศน์

ภาษาอังกฤษ


n microscope
คำอธิบาย: กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่
หน่วยนับ: กล้อง
ความหมายเหมือนกับ: กล้องจุลทรรศน์
ตัวอย่างประโยค: การตรวจหาเชื้อโรคโดยจุลทรรศน์ทำให้มองเห็นเชื้อโรคได้ชัดเจนมาก