จุลชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ


n microbiology
คำอธิบาย: วิชาที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ตัวอย่างประโยค: วิชาจุลชีววิทยาเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์แก่วงการอุตสาหรรมเป็นอันมาก