จุมพิต

ภาษาอังกฤษ


v kiss
ความหมายเหมือนกับ: จูบ
คำที่เกี่ยวข้อง: touch with the lips
ตัวอย่างประโยค: ในนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทรา เจ้าหญิงต้องให้เจ้าชายจุมพิตเธอก่อนจึงจะฟื้นขึ้นมา