จุดไข่ปลา

ภาษาอังกฤษ


n marks of omission
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ …
คำที่เกี่ยวข้อง: ellipsis , dotted line