จุดแรกเริ่ม

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดตั้งต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: origin , starting point , initiation , outset , birth , start