จุดแข็ง

ภาษาอังกฤษ


n strength
คำอธิบาย: ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น
ความหมายเหมือนกับ: จุดเด่น , ข้อดี
คำที่เกี่ยวข้อง: good point
คำตรงข้าม: จุดอ่อน , จุดด้อย , ข้อเสีย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม