จุดเล็ง

ภาษาอังกฤษ


n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: objective , bull´s eye
n target
ความหมายเหมือนกับ: จุดกำหนด , เป้านิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , spot , sign
n target
ความหมายเหมือนกับ: จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , spot , sign
n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: butt