จุดเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ


n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดตั้งต้น , จุดกำเนิด , จุดเริ่ม , จุดเริ่มแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: source , beginning point
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ
ตัวอย่างประโยค: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน