จุดเยือกแข็ง

ภาษาอังกฤษ


n freezing point
คำอธิบาย: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของสารเดียวกัน)
ความหมายเหมือนกับ: จุดน้ำแข็ง
คำตรงข้าม: จุดเดือด
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยนี้จะศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ในช่วงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-10 ถึง -26oC) ที่มีความชื้นร้อยละ 45-75