จุดอิ่มตัว

ภาษาอังกฤษ


n saturation point
คำอธิบาย: ขีดขั้นที่อากาศสามารถรับไอน้ำไว้ได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ถ้าได้รับเกินขีดนื้ ไอน้ำที่ได้รับมาจะควบแน่นเป็นหยดน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออากาศถึงจุดอิ่มตัว ไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ