จุดหลอมเหลว

ภาษาอังกฤษ


n melting point
คำอธิบาย: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดเยือกแข็งของสารเดียวกัน)
ตัวอย่างประโยค: สารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่