จุดหมาย

ภาษาอังกฤษ


n aim
คำอธิบาย: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมายปลายทาง , เป้าหมาย , จุดมุ่งหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: purpose , goal , intention , objective , target
ตัวอย่างประโยค: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน