จุดสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n important point
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็นสำคัญ , สาระสำคัญ , จุดหลัก , จุดเด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: crux , crucial point , essential point
ตัวอย่างประโยค: จุดสำคัญของการจัดงานสงกรานต์คือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้