จุดสัมผัส

ภาษาอังกฤษ


n point of contact
คำอธิบาย: จุดที่เส้นสัมผัสแตะเส้นโค้ง
หน่วยนับ: จุด