จุดศูนย์กลาง

ภาษาอังกฤษ


n center
คำอธิบาย: จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: จุดรวม , ใจกลาง , ศูนย์กลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: middle point , hub , center
ตัวอย่างประโยค: จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร