จุดวิกฤติ

ภาษาอังกฤษ


n critical point
คำอธิบาย: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นวิกฤติ
ตัวอย่างประโยค: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล