จุดลูกน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n comma
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูป ,
ความหมายเหมือนกับ: จุลภาค
คำที่เกี่ยวข้อง: punctuation mark