จุดยืน

ภาษาอังกฤษ


n standpoint
คำอธิบาย: ความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ทรรศนะ , ความคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: point of view
ตัวอย่างประโยค: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นจุดยืนของนายก่อจะเป็นตัวดึงเงินจากโครงการอื่นมามหาศาล