จุดผ่านแดน

ภาษาอังกฤษ


n border crossing
คำอธิบาย: จุดที่เป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: การเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้นแต่ละจุด รัฐต้องพิจารณาและศึกษาอย่างละเอียดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ