จุดผ่อนปรน

ภาษาอังกฤษ


n temporarily permitted area
คำอธิบาย: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง
ความหมายเหมือนกับ: จุดผ่อนผัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน