จุดประสงค์

ภาษาอังกฤษ


n purpose
หน่วยนับ: จุดประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: aim , objective , goal , intention
ตัวอย่างประโยค: กวีนั้นต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย